Background Image
Wijnhuis Tinto

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden wijnhuistinto.be webshop

De webshop van wijnhuistinto.be.be is eigendom van eenmanszaak Wijnhuis Tinto op naam van Nathalie De Wispelaere.

Maatschappelijke zetel:
Wijnhuis Tinto – Blauwesteenstraat 75 – 9070 Heusden (Destelbergen) - België
Ondernemingsnummer: BE 0656 893 601
RPR: Gent
Bank: KBC
IBAN: BE 88 7370 2326 0441
BIC:
---
De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op alle producten aangeboden op de wijnhuistinto.be  Webshop en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.


De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Op de Algemene Voorwaarden van de Wijnhuistinto.be webshop is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Definitie

Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen.

Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen de webshop Wijnhuistinto.be  en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door  Wijnhuistinto.be  gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
De Webshop Wijnhuistinto.be  behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

De Webshop Wijnhuistinto.be  bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
Betaling van producten gekocht in de Webshop Wijnhuistinto.be  gebeurt uitsluitend met de voorgestelde betaalmiddelen.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

In geval van niet tijdige betaling is Wijnhuistinto.be  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen
De Algmene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en Levertijden

De door de Webshop Wijnhuistinto.be opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Bestellingen in de webshop Wijnhuistinto.be worden geleverd  enkel in de volgende landen en met de volgende verzendkosten:

in België
Verzendkosten in in België bedragen €10,00 (alle kosten inbegrepen) voor bestellingen onder de 100 euro.

Gratis levering vanaf €100!

in Nederland, Duitsland en Luxemburg
Verzendkosten in in Nederland, Duitsland en Luxemburg bedragen €15,00 (alle kosten inbegrepen) voor bestellingen onder de 150 euro.

Gratis levering vanaf €150!

in Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk en Monaco (tot 12 flessen)
Verzendkosten in in Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk en Monaco (tot 12 flessen) bedragen €20,00 (alle kosten inbegrepen) voor bestellingen onder de 200 euro.

Gratis levering vanaf €200!

Levering gebeurt uitsluitend in beveiligde dozen door Sending Wines (Vinologix) in samenwerking met DPD tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de Koerierdienst en Track&Trace informatie over uw bestelling kan u vinden op volgende URL: http://www.sendingwines.be/customer/help.php?section=tracktrace
De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wijnhuis Tinto is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven.
De webshop Wijnhuistinto.be  doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal de Webshop Wijnhuistinto.be  u zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.
De producten aangeboden door de Webshop Wijnhuistinto.be   voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
Het is mogelijk dat de Webshop Wijnhuistinto.be   op haar website hyperlinks opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Webshop Wijnhuistinto.be   is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij Wijnhuis Tinto heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
  Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • Wijnhuis Tinto betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende vezendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
 • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van zeven werkdagen.
 • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
 • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:

Wijnhuis Tinto
Blauwesteenstraat 75
9070 Heusden (Destelbergen)
België

Garantiebepalingen

Wijnhuis Tinto volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Wijnhuis Tinto behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Wijnhuis Tinto te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan BVBA Hans Blanckaert.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van BVBA Hans Blanckaert

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Wijnhuis Tinto geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor   Wijnhuis Tinto niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Wijnhuis Tinto heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wijnhuis Tinto haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wijnhuis Tinto opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wijnhuis Tinto niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Als Wijnhuis Tinto met u een bepaalde prijs overeenkomt, is  Wijnhuis Tinto niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wijnhuis Tinto of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
Wijnhuis Tinto behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Wijnhuis Tinto, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
De Webshop Wijnhuistinto.be  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Wijnhuis Tinto kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Webshop Wijnhuistinto.be  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

De Webshop Wijnhuistinto.be  kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
De Webshop Wijnhuistinto.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.